Fairybell Opruimen  thumbnail

Fairybell Opruimen

Published Feb 21, 24
5 min read

Op nietschoolse wijze leren ze arbeidsattitudes en sociale vaardigheden aan en ze doen hun eerste werkervaring op. Dat gebeurt in ’t Bazaarke. In 2006 startte de school met deze kringloopwinkel (playmobil handig opruimen). “Toen we het idee voorstelden, was er bij onze leerlingen onmiddellijk veel enthousiasme en engagement,” vertelt trajectbegeleidster Els Van Doorselaer: “In een maand toverden de jongeren uit de groepen Schilderwerken, Bouw en Onderhoudswerkman met hun praktijkleerkrachten een leeg klaslokaal om tot een prachtige winkel

In een latere fase richtte de groep Hulp een strijkatelier in. De jongeren wassen en strijken de binnengebrachte kleren voor ze te koop worden aangeboden. Dankzij een beurtrolsysteem komen alle jongeren zonder werkplaats – een kleine dertig van de 45 – in de winkel - playmobil handig opruimen. Ze leren omgaan met klanten, geven tips rond kledij en uitleg bij de toestellen, werken met de kassa, doen aan teamwerking enzovoort

Sindsdien neemt dit thema een bijzondere plaats in. Ze participeren – met succes – aan (internationale) projecten hierover - playmobil handig opruimen. “Ondertussen is onze winkel een succes in Oostakker,” weet Van Doorselaer. “Hoofddoel is onze vaak kansarme jongeren de kans te geven ervaring op te doen om sneller een ‘echte’ job te vinden en zo uit de kansarmoede te klauteren

Intussen hebben we de winkel voor iedereen in de lessen geïntegreerd, juist vanwege de interesse bij de jongeren en de resultaten. playmobil handig opruimen. Een mooi neveneffect is dat dit project het deeltijds onderwijs een positief imago geeft.” Daar blijft het niet bij: de kringloopwinkel richt zich met zijn erg lage prijzen naar kansarme gezinnen uit Oostakker en de Gentse omgevingProjectsubsidies bij verschillende overheden en organisaties maakten de start van dit project mogelijk en een artikel in de lokale pers zorgde voor veel publiciteit - playmobil handig opruimen. “Ons project is uniek in Vlaanderen,” zegt Van Doorselaer trots, “maar er zit een addertje onder het gras. De goederen in de winkel geven de mensen gratis en loon- en huurkosten zijn er niet, waardoor de winkel zelfbedruipend is

Ziggo Mail Opruimen

— Het aantal huishoudens waar niemand betaald werk heeft, is hoog: in België leeft 12,5% van de volwassenen en 13,5% van de kinderen (Eurostat, 2007) in zo’n gezin (De cijfers voor Europa bedragen twee keer 9,3%.) - playmobil handig opruimen. Het risico op armoede is in deze groep bijzonder hoog. — Van de werkenden loopt in België ‘slechts’ 4,2% een verhoogd risico om in armoede te leven

— Tot de werkenden die een verhoogd risico lopen om in armoede te leven behoren vooral laaggeschoolde jongeren, alleenstaande ouders met kinderen en mensen met deeltijdse of tijdelijke contracten - playmobil handig opruimen. Het blijkt ook dat sommige armen wel degelijk beroepservaring hebben, maar dan in een marginale sfeer: zwartwerk, klusjeswerk, tijdelijk of slecht betaald werk enz

De hooggeschoolden maken 18,7% van de werklozen uit. Het opleidingsniveau speelt dus een belangrijke rol in het risico op armoede: laagopgeleiden lopen een verhoogd armoederisico (22,5%); dat cijfer daalt bij hoogopgeleiden tot 6,7% (playmobil handig opruimen). — Naar schatting 15 tot 18% van de volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd en heeft dus ernstige problemen om informatie te verwerken (bv

In Wallonië en Brussel wordt geschat dat 1 volwassene op 10 laaggeletterd is, maar men vermoedt dat dit een onderschatting is (playmobil handig opruimen). Enkele cijfers die dit vermoeden voeden: in de Franse Gemeenschap haalt 28% van de 15-jarigen nauwelijks het laagste leesniveau (PISA-onderzoek) en in 2006-2007 namen bijna 15. 000 mensen in de Franse Gemeenschap deel aan initiatieven van alfabetisering en basiseducatie— De werkloosheid ligt bij allochtone jongeren merkelijk hoger dan bij hun autochtone leeftijdsgenoten. Zij zijn meer dan gemiddeld laaggeschoold en langdurig werkloos. Zelfs na een opleiding blijft meer dan de helft van hen werkloos - playmobil handig opruimen. Als ze aan de slag zijn, is dat vaker als arbeider, deeltijds en in een baan die niet vast is

Droom Over Opruimen

De ouders worden nauw bij de werking betrokken en de vraag blijft toenemen. playmobil handig opruimen. Arktos is een professionele vormingsorganisatie die werkt met en voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Gert Bortels is coördinator van Arktos Limburg, een van de vier vormingscentra: “We zien steeds meer jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de boot vallen: ze zijn schoolplichtig maar spijbelen frequent en vertonen onaanvaardbaar gedrag

Wij benaderen deze jongeren met een gedifferentieerde aanpak. Drie invalshoeken staan centraal: vorming, signaalfunctie en ondersteuning.” Arktos ontwikkelt methodieken die moeten leiden tot het weer opnemen van de schoolloopbaan of die jongeren meer kansen bieden op de arbeidsmarkt - playmobil handig opruimen. In de leerwerkplaats ontwikkelen de jongeren een schooljaar lang arbeidsvaardigheden. Ze leren in groep sociale en persoonlijke vaardigheden aan en komen in contact met een economisch principe

We vertrekken van hun kwaliteiten en zoeken naar positieve aanknopingspunten. Zo ondersteunen en coachen we hen om iets te maken van hun leven, ondanks vele negatieve ervaringen. playmobil handig opruimen. Ze kunnen bijvoorbeeld vier tot zes weken werken – onderhoud, reparatie – op wat we ‘Das Boot’ noemen en waarmee we kleine tochten maken

En dan is er onze Streetkicker, een tafelvoetbalspel waarvan we het productieproces aan het ontwikkelen zijn en dat zal worden gedistribueerd. playmobil handig opruimen. Het spel kan in openlucht geplaatst worden in buurten en wijken en het prototype is nu klaar.” “De jongeren, meisjes zowel als jongens met diverse culturele achtergronden, komen naar de leerwerkplaats onder meer via de school, de jeugdrechtbank en de Comités voor Bijzondere JeugdzorgDat is ook te merken aan de groei van de Limburgse afdeling: in drie jaar tijd kwamen er tien personeelsleden bij. De huidige ploeg van 24 medewerkers wordt voor 80% gefinancierd met niet-structurele middelen van verschillende overheden en projectgebonden financiering - playmobil handig opruimen. “Het is eerder verontrustend te moeten vaststellen dat de groep ‘maatschappelijk kwetsbare jongeren’ jonger en groter lijkt te worden

Latest Posts

Zelf Bouwen Huis

Published May 08, 24
7 min read

Kerstboom Opruimen Wanneer

Published Feb 23, 24
3 min read